Vejle Y's Mens Club 2

Sådan ledes klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Udvalg

Der er nedsat en række udvalg med specifikke opgaver, som de skal løse. Hvert udvalg ledes af en formand, som er ansvarlig for indkaldelser til møder. Formand sørger også for kontakten til Præsidiet.

På nuværende tidspunkt har clubben nedsat følgende udvalg:

Programudvalget

Aktivitetsudvalget

Frimærke- og Billedudvalget

Visionsudvalget

Medlems- og PRudvalg

World Outlookudvalg

Kirkebladsudvalg